اخبار و داستان‌های جدید

گزارش

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، هفت فیلم انیمیشن از کمپین پیشگیری از موادِ "اول گوش بده" را متناسب با فرهنگ ایرانی اقتباس کرد.

گزارش

نشستی در خصوص کنترل مواد و همکاری های بین المللی برای مقابله با معضل مواد مخدر با حضور دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران برگزار شد.

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: