آرمان توسعه پایدار
4

آموزش با کیفیت

تضمین آموزش فراگیر و با کیفیت برابر همچنین ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه

۱-۴. تضمین این که تمامی دختران و پسران تا ۲۰۳۰ دوره‌های آموزش ابتدایی و متوسطه را  به طور رایگان، منصفانه و با کیفیت به پایان برسانند. به طوری که منجر به برون‌دادهای مرتبط و مؤثر آموزشی گردد.

۲-۴. تضمین دسترسی تمامی دختران و پسران به پرورش در اوان کودکی، مراقبت و آموزش پیش‌دبستانی با کیفیت تا ۲۰۳۰به این منظور که برای آموزش ابتدایی آماده باشند.

۳-۴. تضمین دسترسی برابر تمامی زنان و مردان به آموزش فنی، حرفه‌ای و عالی از جمله آموزش دانشگاهی مقرون به صرفه و با کیفیت تا ۲۰۳۰.

۴-۴. افزایش چشمگیر شمار جوانان و بزرگسالان دارای مهارت‌های مرتبط، از جمله مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، برای اشتغال، شغل‌های شرافتمندانه و کارآفرینی تا ۲۰۳۰.

۵-۴. رفع نابرابری­های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به تمامی سطوح آموزش و آموزش حرفه‌ای برای اقشار آسیب­پذیر، از جمله افراد دارای معلولیت، افراد بومی و کودکان در موقعیت‌های آسیب‌پذیر تا ۲۰۳۰.

۶-۴. تضمین دستیابی تمامی جوانان و شمار چشمگیری از زنان و مردان بزرگسال به سوادآموزی و حساب‌آموزی تا ۲۰۳۰.

۷-۴. تضمین کسب دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای ترویج توسعه پایدار از جمله از راه آموزش برای توسعه پایدار و سبک‌های زندگی پایدار، حقوق بشر، برابری جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت، شهروندی جهانی و ارج نهادن به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در توسعه پایدار از سوی تمامی فراگیران تا ۲۰۳۰.

۴-الف. ساخت و ارتقای امکانات آموزشی با توجه ویژه به کودک، معلولیت و جنسیت و فراهم‌ آوردن  محیط آموزشی امن، بدون خشونت، فراگیر و مؤثر برای همه.

۴-ب. گسترش چشمگیر شمار کمک هزینه‌های تحصیلی قابل استفاده کشورهای در حال توسعه در سطح جهانی، به ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه و کشورهای افریقایی برای ثبت نام در مقطع آموزش عالی، از جمله آموزش حرفه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات، و برنامه‌های فنی، مهندسی و علمی در کشورهای توسعه‌یافته و سایر کشورهای در حال توسعه تا ۲۰۲۰.

۴-ج. افزایش چشمگیر تأمین معلمان واجد شرایط، از جمله از راه همکاری بین‌المللی برای آموزش معلمان در کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه تا ۲۰۳۰.

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: