آرمان توسعه پایدار
8

شغل شرافتمندانه و رشد اقتصادی

ترویج رشد اقتصادی باثبات، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و مولد، و کار شرافتمندانه برای همه

۱-۸. تثبیت سرانه رشد اقتصادی متناسب با شرایط ملی، به ویژه حداقل ۷ درصد رشد سالیانه محصول ناخالص داخلی برای کشورهای کمتر توسعه یافته.

۲-۸. دستیابی به سطوح بالاتر بهره‌وری اقتصادی از راه افزایش تنوع، ارتقای فناوری و نوآوری، از جمله از راه تمرکز بر ارزش افزوده بالا و بخش‌های وابسته به نیروی کار.

۳-۸. ترویج سیاست‌های مبتنی بر توسعه و حامی فعالیت‌های تولیدی، ایجاد کار شرافتمندانه، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، ترغیب به رشد بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و رسمیت بخشیدن به آن‌ها از جمله از راه دسترسی به خدمات مالی.

۴-۸. بهبود مستمر بهره‌وری منابع جهانی در تولید و مصرف تا ۲۰۳۰ و تلاش برای قطع پیوند میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در راستای چارچوب برنامه‌های ۱۰ ساله تولید و مصرف پایدار به رهبری کشورهای توسعه یافته.

۵-۸. دستیابی به اشتغال کامل تولیدی و کار شرافتمندانه برای تمام زنان و مردان، از جمله برای جوانان و افراد دارای معلولیت، و دستمزد برابر برای کار با ارزش یکسان تا ۲۰۳۰.

۶-۸. کاهش چشمگیر نسبت جوانان بیکار، تحصیل نکرده یا آموزش ندیده تا ۲۰۲۰.

۷-۸. اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر برای ریشه‌کن ساختن کار اجباری، پایان بخشیدن به برده‌داری نوین و قاچاق انسان، تأمین ممنوعیت و حذف بدترین اشکال کار کودک شامل جذب و استفاده از کودکان سرباز؛ همچنین تا ۲۰۲۵ پایان بخشیدن به کار کودکان در تمامی اشکال آن.

۸-۸. حمایت از حقوق کار و ترویج محیط کاری امن و ایمن برای همه کارگران، از جمله کارگران مهاجر، به ویژه زنان مهاجر و آنانی که به کارهای پرخطر مشغولند.

۹-۸. طراحی و اجرای سیاست‌هایی برای ترویج گردشگری پایدار تا ۲۰۳۰ که ایجاد شغل نموده و فرهنگ و محصولات محلی را رواج دهد.

۱۰-۸. تقویت ظرفیت مؤسسات مالی محلی به منظور تشویق و توسعه دسترسی به خدمات بیمه، مالی و بانکداری برای همه.

۸-الف. افزایش حمایت «کمک به تجارت» برای کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله به وسیله «چارچوب ارتقا یافته یکپارچه برای کمک فنی مرتبط با تجارت به کشورهای کمتر توسعه یافته».

۸-ب. توسعه و عملیاتی کردنِ راهبردی جهانی برای اشتغال جوانان و اجرای «پیمان جهانی مشاغل» سازمان بین‌المللی کار تا ۲۰۲۰.

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: