گزارش

کووید-۱۹ می‌تواند همه را درگیر کند. سازمان ملل متحد در ایران با همکاری با نهادهای ملی، کسانی را حمایت می‌کند که از عهده هزینه‌های حمایت از خود بر نمی‌آیند.

گزارش

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، هفت فیلم انیمیشن از کمپین پیشگیری از موادِ "اول گوش بده" را متناسب با فرهنگ ایرانی اقتباس کرد.

گزارش

نشستی در خصوص کنترل مواد و همکاری های بین المللی برای مقابله با معضل مواد مخدر با حضور دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران برگزار شد.

فیلتر بر اساس