گزارش

نشستی در خصوص کنترل مواد و همکاری های بین المللی برای مقابله با معضل مواد مخدر با حضور دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران برگزار شد.

گزارش

در مراسمی رسمی، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و ستاد مبارزه با مواد مخدر اسناد تحویل اقلام وسایل حفاظت شخصی (PPE) را امضا کردند.

گزارش

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در جهت حمایت از پاسخ ملی به همه گیری کووید-19 در جموری اسلامی ایران، اقلام بهداشتی حفاظت شخصی تهیه کرده.

فیلتر بر اساس