آرمان توسعه پایدار
7

انژری پاک و قابل دسترس

تضمین دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نو برای همه

۱-۷. تضمین دسترسی جهانی به خدمات کم هزینه، قابل اتکا و نوین انرژی تا ۲۰۳۰.

۲-۷. افزایش چشمگیر سهم انرژی تجدیدپذیر در ترکیب انرژی جهانی تا ۲۰۳۰.

۳-۷. دو برابر کردن نرخ جهانیِ بهینه‌سازی بهره‌وری انرژی تا ۲۰۳۰.

۷-الف. تقویت همکاری بین‌المللی برای تسهیل دسترسی به پژوهش و فناوری مربوط به انرژی پاک تا ۲۰۳۰، از جمله انرژی تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و فناوری‌های پیشرفته و پاک‌ترِ سوخت فسیلی و ترویج سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی و فناوری‌های انرژی پاک.

۷-ب. گسترش زیرساخت و ارتقای فناوری برای تأمین خدمات نوین و پایدار انرژی برای همه در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه و کشورهای محصور در خشکی، هماهنگ با برنامه‌های حمایتی مربوطه تا ۲۰۳۰.

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: