آرمان توسعه پایدار
14

زندگی زیر آب

حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها، و منابع دریایی برای توسعه پایدار

۱-۱۴. پیشگیری و کاهش چشمگیر تمامی انواع آلودگی‌های دریایی، به ویژه آلودگی‌های ناشی از فعالیت در خشکی، از جمله پسماند و آلودگی مواد غذایی دریایی تا ۲۰۲۵.

۲-۱۴. مدیریت و محافظت پایدار زیست‌بوم‌های دریایی و ساحلی برای جلوگیری از اثرات منفی مهم، با تقویت تاب­آوری آن‌ها و اقدام برای بازسازی زیست‌بوم‌ها جهت دستیابی به اقیانوس‌های سالم و مولد تا ۲۰۲۰.

۳-۱۴. به حداقل رساندن و پرداختن به آثار اسیدی شدن اقیانوس‌ها، از جمله به وسیله همکاری علمی ارتقایافته در کلیه سطوح.

۴-۱۴. وضع مؤثر مقررات صید و پایان بخشیدن به ماهیگیری بی‌رویه، غیرقانونی، گزارش و کنترل نشده و شیوه‌های مخرب ماهیگیری و اجرای برنامه‌های مدیریت علمی، با هدف احیای ذخایر شیلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دست‌کم به سطوحی که بتواند بیشترین نتایج پایدار را بر اساس ویژگی‌های زیست‌شناختی تا ۲۰۲۰ ایجاد نماید.

۵-۱۴. حفاظت از دست‌کم ۱۰ درصد از نواحی ساحلی و دریایی، منطبق با قوانین ملی و بین‌المللی و بر اساس بهترین اطلاعات علمی موجود تا ۲۰۲۰.

۶-۱۴. ممنوع کردن آن دسته از یارانه‌های مربوط به شیلات که به صید بی‌رویه و بیش از ظرفیت کمک می‌کند، حذف یارانه‌هایی که به صید غیرقانونی، گزارش و کنترل نشده منجر می‌شود، همچنین اجتناب از تخصیص یارانه‌های جدید تا ۲۰۲۰ با اذعان به این که برخورد متناسب و مؤثر ویژه و افتراقی با کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه‌یافته باید بخش جدایی‌ناپذیر از مذاکرات مربوط به یارانه‌های مربوط به شیلات در سازمان تجارت جهانی باشد.

۷-۱۴. افزایش منافع اقتصادی کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته در استفاده پایدار از منابع دریایی، از جمله از راه مدیریت پایدار شیلات، آبزی‌پروری و گردشگری تا ۲۰۳۰.

۱۴-الف. افزایش دانش علمی، توسعه ظرفیت پژوهشی و انتقال فناوری دریایی، با در نظر گرفتن «معیارها و رهنمودهای کمیسیون اقیانوس‌شناسی بین‌الدولی مربوط به انتقال فناوری دریایی» با هدف بهبود سلامت اقیانوس‌ها و افزایش سهم تنوع زیستی دریایی در پیشرفت کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه‌یافته.

۱۴-ب. فراهم نمودن [امکان] دسترسی به منابع دریایی و بازار برای ماهیگیران صنعتی خرد.

۱۴-ج. تقویت حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها و منابع آن‌ها  از راه اجرای قوانین بین‌المللی، بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد جهت ایجاد چارچوب قانونی با هدف حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها و منابع آن‌ها مطابق با بند ۱۵۸ برنامه «آینده‌ای که ما به دنبال آنیم».

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: