دفتر هماهنگ‌ کننده مقیم

در جمهوری اسلامی ايران، سازمان ملل متحد از طريق ٢٠ نهاد مقيم و غير مقيم، و با توجه به فعاليت‌های مورد انتظار از آن‌ها، فعاليت می‌کند. تیم کشوری سازمان ملل متحد متشکل از نمایندگان آژانس‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های تخصصی است. هماهنگ کنندهٔ مقیم سازمان ملل متحد به‌عنوان مدیر تیم کشوری سازمان ملل متحد فعالیت‌های آنان را رهبری و حمایت می‌کند و از هماهنگی و همکاری کارآمد هر آژانس، صندوق یا برنامهٔ تخصصی با در نظرگرفتن دستورالعمل کاری آن‌ها اطمینان حاصل می‌نماید.

دفتر هماهنگ کنندهٔ مقیم، ستون اصلی فعالیت‌های هماهنگ‌ کنندهٔ مقیم و تیم کشوری به منظور تقویت فعالیت‌های مشترک نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران است. مأموریت آن هماهنگی کامل فعالیت‌های سازمان ملل متحد است، تا اطمینان حاصل شود که نظام ملل متحد، کمک جمعی، منسجم و یک‌پارچه‌ای به نیازمندی‌ها و اولویت‌ها در سطح ملی در چارچوب اهداف توسعه پایدار و دیگر تعهدات بین‌المللی فراهم‌ می‌آورد.  

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با آقای محمد رجایی مقدم (rajai-moghadam@un.org) تماس بگیرید.