دفتر هماهنگ‌ کننده مقیم

نویسنده
الکساندر فدولوف
UNODC
نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
الکساندر فدولوف بیشتر از ۲۶ سال در زمینهٔ کنترل مواد مخدر فعالیت داشته است، از جمله پست‌های مدیریتی ارشد با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در قرقیزستان، ایران و سازمان فدرال مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیه (FDSC). وی نمایندهٔ FDSC در جمهوری اتریش بوده و با پستی دیپلماتیک به عنوان مشاور سفارت روسیه در اتریش فعالیت نموده است. ایشان رئیس واحد گروه همکاری های بین المللی FDSC روسیه و رئیس بخش پزشکی قانونی در خدمات پلیسی پزشکی قانونی مسکو فعالیت داشته است. هنگام خدمت پلیسی در وزارت کشور روسیه، در سالهای ۲۰۰۰-۲۰۰۳ به عنوان عضو حافظان صلح سازمان ملل متحد در وزارت دفاع روسیه در بوسنی و هرزگوین خدمت کرده است. آخرین مقام ایشان در پست‌های گوناگون در مأموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد، ریاست تدارکات ماموریت میدانی سازمان ملل متحد در دفتر مرکزی ماموریت سازمان ملل متحد در سارایوو بوده است. وی دارای دکترای علوم سیاسی است.
Alexander Fedulov

در جمهوری اسلامی ايران، سازمان ملل متحد از طريق ٢٠ نهاد مقيم و غير مقيم، و با توجه به فعاليت‌های مورد انتظار از آن‌ها، فعاليت می‌کند. تیم کشوری سازمان ملل متحد متشکل از نمایندگان آژانس‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های تخصصی است. هماهنگ کنندهٔ مقیم سازمان ملل متحد به‌عنوان مدیر تیم کشوری سازمان ملل متحد فعالیت‌های آنان را رهبری و حمایت می‌کند و از هماهنگی و همکاری کارآمد هر آژانس، صندوق یا برنامهٔ تخصصی با در نظرگرفتن دستورالعمل کاری آن‌ها اطمینان حاصل می‌نماید.

دفتر هماهنگ کنندهٔ مقیم، ستون اصلی فعالیت‌های هماهنگ‌ کنندهٔ مقیم و تیم کشوری به منظور تقویت فعالیت‌های مشترک نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران است. مأموریت آن هماهنگی کامل فعالیت‌های سازمان ملل متحد است، تا اطمینان حاصل شود که نظام ملل متحد، کمک جمعی، منسجم و یک‌پارچه‌ای به نیازمندی‌ها و اولویت‌ها در سطح ملی در چارچوب اهداف توسعه پایدار و دیگر تعهدات بین‌المللی فراهم‌ می‌آورد.  

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با آقای محمد رجایی مقدم (rajai-moghadam@un.org) تماس بگیرید.

هماهنگ کننده مقیم موقت سازمان ملل متحد در ایران

الکساندر فدولوف بیشتر از ۲۶ سال در زمینهٔ کنترل مواد مخدر فعالیت داشته است، از جمله پست‌های مدیریتی ارشد با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در قرقیزستان، ایران و سازمان فدرال مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیه (FDSC). وی نمایندهٔ FDSC در جمهوری اتریش بوده و با پستی دیپلماتیک به عنوان مشاور سفارت روسیه در اتریش فعالیت نموده است. ایشان رئیس واحد گروه همکاری های بین المللی FDSC روسیه و رئیس بخش پزشکی قانونی در خدمات پلیسی پزشکی قانونی مسکو فعالیت داشته است. هنگام خدمت پلیسی در وزارت کشور روسیه، در سالهای ۲۰۰۰-۲۰۰۳ به عنوان عضو حافظان صلح سازمان ملل متحد در وزارت دفاع روسیه در بوسنی و هرزگوین خدمت کرده است. آخرین مقام ایشان در پست‌های گوناگون در مأموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد، ریاست تدارکات ماموریت میدانی سازمان ملل متحد در دفتر مرکزی ماموریت سازمان ملل متحد در سارایوو بوده است. وی دارای دکترای علوم سیاسی است.