آرمان توسعه پایدار
9

صنعت، نوآوری و زیرساخت

ایجاد زیرساخت‌های تاب آور، ترویج صنعتی شدن فراگیر و پایدار و پرورش نوآوری

۱-۹. توسعه زیرساخت باکیفیت، مطمئن، پایدار و تاب‌آور از جمله زیرساخت منطقه‌ای و فرامرزی، برای حمایت از توسعه اقتصادی و رفاه انسانی با تمرکز بر دسترسی مقرون به صرفه و برابر برای همه.

۲-۹. گسترش صنعتی شدن فراگیر و پایدار؛ و افزایش چشمگیر سهم صنعت از اشتغال و تولید ناخالص داخلی همسو با شرایط ملی، و دو برابر شدن سهم آن در کشورهای کمتر توسعه یافته تا ۲۰۳۰.

۳-۹. افزایش دستیابی بنگاه‌های کوچک صنعتی و بنگاه‌های دیگر به خدمات مالی از جمله اعتبار پرداخت‌پذیر و ادغام آن‌ها با زنجیره‌ها و بازارهای ارزش به ویژه در کشورهای درحال توسعه.

۴-۹. ارتقای زیرساخت و مقاوم سازی صنایع برای پایدارسازی آن‌ها با افزایش بهره‌وری استفاده از منابع و به کارگیری بیشتر فناوری‌ها و فرایندهای صنعتی پاک و سازگار با محیط زیست همراه با اقدام همه کشورها بر اساس توانایی آن‌ها تا ۲۰۳۰.

۵-۹. بهبود پژوهش علمی و ارتقای توانایی های  فناوری در بخش‌های صنعتی در تمام کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه؛ از جمله تشویق نوآوری و افزایش چشمگیر تعداد کارکنان بخش پژوهش و توسعه به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت و هزینه عمومی و خصوصی پژوهش و توسعه تا ۲۰۳۰.

۹-الف. تسهیل زیرساخت پایدار و تاب‌آور توسعه در کشورهای درحال توسعه از راه حمایت‌های بهبودیافته مالی، فنی و فناورانه به کشورهای افریقایی، کمتر توسعه یافته، کشورهای محصور در خشکی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه.

۹-ب. حمایت از توسعه فناوری داخلی، پژوهش و نوآوری در کشورهای در حال توسعه از جمله به وسیله تضمین فضای سیاست‌گذاری سودمند، شامل تنوع صنعتی و ارزش افزوده برای کالاها.

۹-ج. افزایش چشمگیر دستیابی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تلاش برای فراهم کردن دسترسی جهانی و مقرون به صرفه به اینترنت در کشورهای کمترتوسعه یافته تا ۲۰۲۰.

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: