اقدامات ما در راستای آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

چگونگی حمایت سازمان ملل متحد از آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعهٔ پایدار نقشه‌راه دست‌یابی به آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای همگان است. این آرمان‌ها به چالش‌های جهانی‌ای پاسخ می‌دهند که با آن‌ها رو به رو هستیم. از جلمهٔ این چالش‌ها می‌توان از فقر، نابرابری، تغییر اقلیم، تخریب محیط‌زیست، صلح و رفاه نام برد. این ۱۷ آرمان به یک‌دیگر متصل‌اند و برای اینکه کسی از آن‌ها بی‌بهره نماند، باید تا سال ۲۰۳۰ به آن‌ها دست‌یابیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از آرمان‌ها، روی آن‌ها کلیک کنید.

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: