نشریه

گزارش دبیرکل با عنوان «دستور کار مشترک ما»

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱

منتشر شده از سوی

سازمان ملل متحد
File type: PDF
تعداد دانلودها : 2926
File type: PDF
تعداد دانلودها : 2612

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم