ارتباطات رسانه‌ای

Inger Marie Vennize

اینگر ماری ونیز

UNIC
رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران