آرمان توسعه پایدار
1

نبود فقر

پایان بخشیدن به تمامی گونه‌های فقر در همه جا

۱-۱. ریشه‌کن کردن فقر شدید در میان همه مردم در همه جا تا ۲۰۳۰. در حال حاضر تعریف فقر شدید درآمد حداقل یک دلار و ۲۵ سنت در روز است.

۲-۱. کاهش نسبت مردان، زنان و کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند در همه سنین و در تمام ابعاد بر اساس تعاریف ملی حداقل به نصف، تا ۲۰۳۰.

۳-۱. اجرای نظام‌ها و تمهیدات تأمین اجتماعی برای همه در چارچوب‌های ملی، از جمله زمینه‌سازی‌های ملی، دستیابی به پوشش فراگیر فقرا و آسیب‌پذیران تا ۲۰۳۰.

۴-۱. تضمین این‌‌که همه زنان و مردان، به ویژه فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر تا ۲۰۳۰ به صورت برابر از منابع اقتصادی، خدمات اولیه، حقوق مالکیت، و کنترل بر زمین و سایر اشکال تملک، وراثت، منابع طبیعی و فناوری نوین متناسب با آنان و خدمات مالی از جمله اعتبارات خرد برخوردار گردند.  

۵-۱. ایجاد تاب آوری لازم برای فقرا و افراد آسیب‌پذیر و کاهش تأثیرپذیری آنان از رویدادهای شدید اقلیمی و شوک های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و بحران ها تا ۲۰۳۰.

۱- الف. اطمینان از تأمین قابل ملاحظه امکانات از میان منابع متنوع، از جمله از راه ارتقای همکاری‌های توسعه‌ای برای تهیه وسایل کافی و منابع قابل پیش‌بینی برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه کمتر توسعه یافته برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های پایان دادن به فقر در تمام ابعاد آن.

۱- ب. ایجاد چارچوب سیاستی قابل اتکا در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر اساس راهبردهای توسعه‌ای معطوف به فقرا و حساس به تمایز جنسیتی برای حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری در اقدامات فقرزدایانه.

 

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: