آرمان توسعه پایدار
16

صلح، عدالت و نهادهای توانمند

ترویج جوامع صلح‌‌طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم‌آوری دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای کارآمد، پاسخگو و فراگیر در تمامی سطوح

۱-۱۶. کاهش چشمگیر تمامی انواع خشونت و نرخ مرگ و میرهای ناشی از آن درهمه جا.

۲-۱۶. پایان دادن به سوء استفاده، بهره‌کشی، قاچاق و تمامی اشکال خشونت و شکنجه علیه کودکان.

۳-۱۶. ترویج حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی همچنین تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه.

۴-۱۶. کاهش چشمگیر جریان‌های غیرقانونی مالی و تسلیحات، تقویت کشف و استرداد دارایی‌های سرقت شده و مبارزه با تمام اشکال جرم سازمان یافته تا ۲۰۳۰.

۵-۱۶. کاهش چشمگیر تمام اشکال فساد و رشوه.

۶-۱۶. توسعه نهادهای مؤثر، پاسخگو و شفاف در همه سطوح.

۷-۱۶. تضمین تصمیم گیریِ پاسخگو، فراگیر، مشارکتی و گویا در تمام سطوح.

۸-۱۶. گسترش و تقویت مشارکت کشورهای درحال توسعه در نهادهای حاکمیت جهانی.

۹-۱۶. فراهم کردن هویت قانونی برای همه از جمله ثبت تولدها تا ۲۰۳۰.

۱۰-۱۶. تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات و حفاظت بنیادی آزادی‌ها، مطابق با قوانین ملی و موافقتنامه‌های بین‌المللی.

۱۶-الف. تقویت نهادهای ملی مرتبط، به منظور جلوگیری از خشونت و مبارزه با تروریسم و جرم، از جمله از راه همکاری بین‌المللی برای ظرفیت‌سازی در کلیه سطوح، به ویژه در کشورهای درحال توسعه.

۱۶-ب.  ارتقا و اجرای قوانین و سیاست‌های بدون تبعیض برای توسعه پایدار.

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: