آرمان توسعه پایدار
15

زندگی روی زمین

حفاظت، ترمیم و ترویج استفاده پایدار از زیست‌بوم‌های زمین، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مقابله با بیابان‌زایی، و توقف و معکوس کردن روند تخریب اراضی و توقف از بین رفتن تنوع زیستی

۱-۱۵. تضمین حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از زیست‌بوم‌های خشکی و آب شیرین درون مرزی و خدمات آن‌ها، به ویژه در جنگل‌ها‌، تالاب‌ها، کوه‌ها و سرزمین‌های خشک، در راستای تعهدات موافقتنامه‌های بین‌المللی تا ۲۰۲۰.

۲-۱۵. ترویج اجرای مدیریت پایدار تمامی جنگل‌ها، توقف جنگل‌زدایی، بازسازی جنگل‌های از بین رفته و افزایش پایدار جنگل‌کاری و احیای جنگل‌های سراسر جهان تا ۲۰۲۰.

۳-۱۵. مبارزه با بیابان‌زایی و احیای خاک و اراضی تخریب‌شده، از جمله اراضی تحت تأثیر بیابان‌زایی، خشکسالی و سیل، و تلاش برای رسیدن به جهانی عاری از اراضی تخریب شده تا ۲۰۳۰.

۴-۱۵. اطمینان از حفاظت از زیست‌بوم‌های کوهستانی، از جمله تنوع زیستی آن‌ها، به منظور افزایش ظرفیت برای ایجاد منافع ضروری برای توسعه پایدار تا ۲۰۳۰.

۵-۱۵. اقدام فوری و قابل توجه به منظور کاهش تخریب زیستگاه‌های طبیعی، توقف از دست دادن تنوع زیستی؛ همچنین حفظ و جلوگیری از انقراض گونه‌های در معرض تهدید تا ۲۰۲۰.

۶-۱۵. ترویج به اشتراک‌گذاری عادلانه و منصفانه مزایای حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی و ترویج دسترسی مناسب به چنین منابعی در انطباق با توافق بین‌المللی.

۷-۱۵. اقدام فوری برای پایان بخشیدن به شکار غیرقانونی و قاچاق گونه‌های حفاظت‌شده گیاهان و جانوران، و پرداختن به عرضه و تقاضای محصولات غیرقانونی حیات وحش.

۸-۱۵. طرح تدابیری به منظور پیشگیری از عرضه و کاهش چشمگیر تأثیر گونه‌های مهاجم خارجی روی زیست‌بوم‌های خشکی و آبی و کنترل یا ریشه‌کن ساختن گونه‌های اولویت‌دار تا ۲۰۲۰.

۹-۱۵. یکپارچه‌سازی ارزش‌های زیست‌بوم و تنوع زیستی در برنامه‌ریزی‌های ملی و محلی، فرایندهای توسعه و راهبردها و منافع کاهش فقر تا ۲۰۲۰.

۱۵-الف. بسیج و افزایش چشمگیر منابع مالی از تمامی حوزه‌ها به منظور حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی و زیست‌بوم‌ها.

۱۵-ب. بسیج چشمگیر تمامی منابع و در همه سطوح به منظور تأمین مالی مدیریت پایدار جنگل، و ارائه مشوق‌های کافی برای کشورهای در حال توسعه برای پیشبرد مدیریت پایدار جنگل، از جمله برای حفاظت و احیای جنگل.

۱۵-ج. افزایش حمایت‌های جهانی از تلاش‌ها برای مبارزه با شکار غیرقانونی و قاچاق گونه‌های محافظت‌شده، از جمله افزایش ظرفیت جوامع محلی به دنبال فرصت‌های معیشت پایدار.

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: