دههٔ اقدام:‌ ده سال برای دگرگونی جهان‌مان

#برای_مردم_برای_سیاره زمین اقدام کنید. ۱۰ سال وقت داریم تا به آرمان های توسعه پایدار جامه عمل بپوشانیم. سال ۲۰۲۰ آغاز تایید مجدد بر سند ۲۰۳۰ است. اقدام از طریق بلند پروازی، بسیج منابع و نتایج اساسی برای مردم و برای سیاره زمین را نشان دهید.

جهان نیازمند همبستگی است. کمک شما به حساب می آید.

سازمان ملل متحد هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس خود را در زمان چالشی بزرگ گرامی می‌دارد که بدترین بحران سلامت جهانی در طول تاریخ است . آیا این بحران، جهان را به هم نزدیک خواهد کرد؟ یا منجر به شکاف های بزرگ تر و بی اعتمادی بیشتر خواهد شد؟ دیدگاه شما می تواند تغییر ایجاد کند.