اخبار و داستان‌های جدید

گزارش

کووید-۱۹ می‌تواند همه را درگیر کند. سازمان ملل متحد در ایران با همکاری با نهادهای ملی، کسانی را حمایت می‌کند که از عهده هزینه‌های حمایت از خود بر نمی‌آیند.

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: