چارچوب کمک‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶

این چارچوب کمک‌های توسعه‌ای شامل موارد زیر است:

  • تحلیل وضعیت کشور به صورت خلاصه شامل چالش‌ها و فرصت‌های اصلی توسعه که هم‌اکنون ایران با آن‌ها مواجه است. نقش سازمان ملل در ایران مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و خلاصه‌ای از چگونگی شناسایی اولویت‌های مورد توافق در چارچوب کمک‌های توسعه‌ای نیز ارائه شده است.
  • تشریح اهدافی که تحت حمایت چارچوب کمک‌های تووسعه‌ای ملل متحد قرار می‌گیرند.
  • بودجهٔ مورد نیاز برای کمک مالی سازمان ملل در جهت رسیدن به اهداف.
  • بررسی اجمالی تمهیدات اجرایی چارچوب کمک‌های توسعه‌ای ملل متحد.
  • تشریح چگونگی پایش و ارزشیابی پیشرفت در جهت رسیدن به اهداف.
منتشر شده از سوی
IOM
UNAIDS
UNDSS
یونسکو
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNOPS
WFP