نشریه

گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی، سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ در استان‌های لرستان، خوزستان و گلستان

۱۲ دسامبر ۲۰۱۹

منتشر شده از سوی

FAO
OCHA
ESCAP
سازمان ملل متحد
UNDP
یونسکو
UNFPA
UNICEF
WHO
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1060
File type: PDF
تعداد دانلودها : 2168

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم