سخنرانی

پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی هوای پاک برای آسمان آبی

۰۷ سپتامبر ۲۰۲۲

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد