گزارش

UN response to support Government-led efforts to help people affected by floods in Iran

۰۸ آوریل ۲۰۱۹
Ms. Ugochi Daniels, UN Resident Coordinator in the Islamic Republic of Iran
توضیح تصویر: Ms. Ugochi Daniels, UN Resident Coordinator in the Islamic Republic of Iran
تصویر: © Farzad Karimi

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UN
United Nations

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم