گزارش

WHO airlifts medical supplies to people affected by the floods in Islamic Republic of Iran

۱۱ آوریل ۲۰۱۹
WHO airlifts medical supplies to people affected by the floods in Islamic Republic of Iran
توضیح تصویر: WHO airlifts medical supplies to people affected by the floods in Islamic Republic of Iran
تصویر: © Mehdi Ansari Jovini / WHO

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
World Health Organization

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم