گزارش

Ambassadors of Peace and Friendship Commemorate Int’l Day of Peace

۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹
The Ambassadors of Peace and Friendship Group in partnership with UNIC in Tehran, commemorated International Day of Peace
توضیح تصویر: The Ambassadors of Peace and Friendship Group in partnership with UN Information Centre in Tehran, commemorated International Day of Peace at the UN conference room on 25 September 2019.
تصویر: © UNIC

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
United Nations Information Centre

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم