گزارش

The First Regional 100-Second Water and Energy Film Festival to be held on World Environment Day 2021 in Tehran - Deadline for submission of works: April 20, 2021

۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم