سخنرانی

پیام آقای گرولد بودِکِر، نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران به مناسب روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی

۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد