سخنرانی

پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد: خلاصه گزارش سیاست گذاری درباره کووید-۱۹ و دنیای کار

۱۹ ژوئن ۲۰۲۰

سخنران

Guterres_PIC

آنتونیو گوترش

سازمان ملل متحد
دبیر کل
 
 

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد