گزارش

فائو و ایران پروژه جدیدی برای افزایش اصالت زعفران امضا کردند

۰۸ مهٔ ۲۰۲۴

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم