گزارش

بازدید هیئت وزارت امور خارجه هلند از محل فعالیت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و قدردانی از حمایت از مصرف کنندگان بهبودیافته مواد مخدر

۱۸ دسامبر ۲۰۲۳

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم