گزارش

سفر چهار روزه دست یار دبیرکل سازمان ملل متحد و معاون برنامه توسعه ملل متحد به ایران

۲۷ ژوئن ۲۰۲۳

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNDP
برنامه توسعه ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم