گزارش

با هم در مقابله با مواد

۲۶ ژوئن ۲۰۲۲
توضیح تصویر: During this event, UNODC Representative, Mr. Alexander Fedulov gave a comprehensive overview of the UN’s drug-related activities in Iran in support of the government and the DCHQ.
تصویر: © DCHQ Iran

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم