گزارش

اقدامات اقلیمی ‌هم‌اکنون باید عملی شوند

۲۲ مارس ۲۰۲۲
تصویر: © Pixabay

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
UNDP
برنامه توسعه ملل متحد
UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم