گزارش

سازمان ملل متحد در ایران از تلاش‌های حفظ و حراست از تالاب‌های ایران حمایت می‌کند

۰۲ فوریهٔ ۲۰۲۲
تصویر: © Ramsar/Hitoshi Watanabe

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNDP
برنامه توسعه ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم