گزارش

۱۶ روز پویش‌گری برای پایان بخشیدن به خشونت مبتنی بر جنسیت

۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم