حقوق زنان، حقوق بشر است

سازمان ملل متحد دارای پیشینه‌ای طولانی در پرداختن به حقوق بشر زنان بوده و در دهه‌های اخیر در تأمین حقوق زنان سراسر جهان پیشرفت‌های بسیاری کرده است. با این حال، شکاف‌های مهم باقی مانده و حقیقت‌های زندگی زنان همواره با پیدایی تبعیض‌های تازه علیه آنان که به گونه منظم آشکار می‌شود در حال تغییر است. برخی گروه‌های زنان، در بین دیگر حوزه‌ها، با اشکال دیگری از تبعیض بر پایه سن، قومیت، شهروندی، آیین، وضعیت سلامت، وضعیت زناشویی، تحصیلات، معلولیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی رویارویند. چنین اشکال گوناگونی از تبعیض در تلاش برای پیکار با آن و در زمان طرح راهکارها و پاسخ‌ها در نظر باید گرفته شود. 

منتشر شده از سوی
OHCHR
UNIC