نشریه

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

۱۸ دسامبر ۱۹۷۹

منتشر شده از سوی

OHCHR
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 454
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1277

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم