نشریه

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

۱۸ دسامبر ۱۹۷۹

منتشر شده از سوی

OHCHR
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 2386
File type: PDF
تعداد دانلودها : 4978

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم