گزارش

فائو با همراهی سازمان حفاظت محیط زیست حدود ۱۰۰ نهاد و ارگان محلی، ملی و بین‌المللی را بر سر مسائل مرتبط با تأمین مالی اقدامات اقلیمی گردهم آورد.

گزارش

در این کنفرانس دو روزه راه‌حل‌های سیاستی نوآورانه به منظور تغییر و تحول در نظام‌های غذایی و همچنین محقق کردن کاهش فقر و به‌صفر رساندن گرسنگی مورد بحث قرار گرفت.

فیلتر بر اساس