گزارش

Empowering Iran’s desert villagers

۲۵ مارس ۲۰۲۰
توضیح تصویر: Fatemeh Pirouz and Abolghasem Beheshti have embraced a new career to offer their daughter a brighter future.
تصویر: © FAO/Amir Khaleghiyan

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم