گزارش

UNODC Iran visit Zabol, Sistan-Baluchestan province, meeting national authorities on recent seizures of 1.4 tons of drugs by Iranges-Fedotov

۲۰ ژوئن ۲۰۱۹
UNODC Iran Country Representative, Alexander Fedulov and Governor of Zabol visiting seized drugs exhibition
توضیح تصویر: UNODC Iran Country Representative, Alexander Fedulov and Governor of Zabol visiting seized drugs exhibition

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم