گزارش

WHO supports Iranian health authorities and partners to strengthen effective communication

۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
WHO supports Iranian health authorities and partners to strengthen effective communication
تصویر: © Mehdi Ansari Jovini / WHO Iran

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
World Health Organization

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم