گزارش

Ambassador of Japan and UNDP Resident Representative visit Lake Urmia

۰۵ اوت ۲۰۲۱
UNDP Japan Urmia 2021
توضیح تصویر: To review the results of our ongoing initiative in support of Lake Urmia restoration, and to meet with local authorities and the local community involved in this project, Ambassador of Japan and UNDP Resident Representative visited East Azerbaijan Province

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNDP
United Nations Development Programme

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم