گزارش

Boosting water productivity and improving water efficiency in Qazvin Irrigation Network in Iran despite the COVID-19 pandemic

۱۵ مارس ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم