گزارش

معرفی سازمان ملل متحد برای دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم