گزارش

حمایت سازمان ملل متحد از ایران در مبارزه علیه همه گیری جدی ویروس کرونا در کشور

۰۵ مارس ۲۰۲۰
توضیح تصویر: WHO Mission to Iran on Covid-19 Outbreak visited Masih Daneshvari Hospital in North of Tehran as designated hospital for admitting Covid-19 patients.
تصویر: © Public Relations Department of Masih Daneshvari Hospital

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
UNDP
برنامه توسعه ملل متحد
UNFPA
صندوق جمعیت ملل متحد
UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد
WFP
برنامه جهانی غذا
WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم