گزارش

پرستار پناهنده در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا در ایران

۰۷ آوریل ۲۰۲۰
توضیح تصویر: Moheyman, an Iraqi refugee, works as a nurse in the Taleghani Hospital in Abadan, Iran.
تصویر: © UNHCR

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم