گزارش

موسیقی، یار رویای پناهنده افغانستانی، نتی پس از نت دیگر

۰۳ دسامبر ۲۰۱۹
Maryam, 32, an Afgahn refugee in Iran, plays the guitar at the Sepahan Sina music centre in Esfahan.
توضیح تصویر: Maryam, 32, an Afghan refugee in Iran, plays the guitar at the Sepahan Sina music centre in Esfahan.
تصویر: © UNHCR/Mohammad Hossein Dehghanian

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم