گزارش

یونیسف و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تفاهمنامه گسترش همکاری‌ها برای کودکان آسیب‌پذیر در ایران را امضا کردند

۰۱ آوریل ۲۰۲۴

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم