گزارش

بازدیدی از مراکز بازتوانی در تهران

۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
توضیح تصویر: بازدید کاردار سفارت پادشاهی نروژ، خانم اینگه¬ بورگ گرونستاد به دو مرکز فعال در حوزه درمان و کاهش آسیب در تهران.
تصویر: © UNODC Iran

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم