سخنرانی

پیام ویدیویی دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی جوانان 2022

۱۲ اوت ۲۰۲۲

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد