گزارش

بم، پس از ۱۸ سال

۲۶ دسامبر ۲۰۲۱
تصویر: © UNICEF

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
IOM
International Organization for Migration
OCHA
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل
UN-Habitat
برنامه اسکان بشر ملل متحد
UNDP
برنامه توسعه ملل متحد
یونسکو
دفتر منطقه ای سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد
UNFPA
صندوق جمعیت ملل متحد
UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد
WFP
برنامه جهانی غذا
WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم