گزارش

Floods in Iran: UN support to Government-led efforts to help affected people

۱۰ ژوئن ۲۰۱۹
The UN Resident Coordinator Ms. Ugochi Daniels visiting a flood-hit area in the Lorestan Province (Southern Iran)
توضیح تصویر: The UN Resident Coordinator Ms. Ugochi Daniels visiting a flood-hit area in the Lorestan Province (Southern Iran)

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UN
United Nations

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم