گزارش

Drug Control Headquarters’ hold a ceremony on International World Drug Day

۲۵ ژوئن ۲۰۱۹
From Right: H.E. Dr. Eskandar Momeni, Secretary General of the Drug Control Headquarters; H.E. Mohammad Javad Zarif, Islamic Republic of Iran Minister of Foreign Affairs; H.E. Hesamodin Ashna, Advisor to President and Head of Center for Strategic Studies, Big. Gen. Ghassem Rezaei, Chief of border police, Dr. Hamid Sarami, Director of the Office of Research and Training Department of Drug Control Headquarters.
توضیح تصویر: From Right: H.E. Dr. Eskandar Momeni, Secretary General of the Drug Control Headquarters; H.E. Mohammad Javad Zarif, Islamic Republic of Iran Minister of Foreign Affairs; H.E. Hesamodin Ashna, Advisor to President and Head of Center for Strategic Studies, Big. Gen. Ghassem Rezaei, Chief of border police, Dr. Hamid Sarami, Director of the Office of Research and Training Department of Drug Control Headquarters.

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم